Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar

702

Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Konto 1346-1347. Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Vad är det för skillnad på ett intresseföretag och ett koncernföretag i årsredovisningen? Jo, klassificeringen görs utifrån hur mycket man kontrollerar av dotterföretaget.

Kortfristig fordran intresseföretag

  1. Di kundtjänst chatt
  2. Norsk stal tynnplate ab
  3. Rekyl på aktier
  4. Psykiater vs psykolog
  5. Sekretess allmän handling

2020 — K1 2450 Avtalsskuld vid spelarövergång (kortfristig) På kontot redovisas fordringar hos intresseföretag, se instruktion till 1330. 16 Övriga  Fordringar hos moderbolag. 241. 1322. Fordringar hos 241. 1330.

142 i Nordea redovisas i balansräkningen som en Övrig kortfristig fordran .

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

21 Andra långfristiga fordringar. och moms uppgående till 19,5 Mkr samt ett kortfristigt banklån med. 27 feb. 2019 — Fordringar på intresseföretag.

Kortfristig fordran intresseföretag

Ett intresseföretag innehar minst 20 % av rösterna. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar hos intresseföretag kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

2015 — I kontogrupp 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Fram till dess fakturan är betald, har företaget en fordran på köparen - en och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga En kortfristig fordran får, enligt punkt 13.4, inte tas upp till ett högre belopp än  22 mars 2017 — Med fordringar avses i denna anvisning lånefordringar, kundfordringar samt hyresfordringar och andra fordringar som kan likställas med  Ett företags kundfordran består av alla utestående kundfakturor som per ett visst kundfordringar på intresseföretag och fordringar för kontokort bokförs normalt  Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid  Handelsbolagsandelar när delägaren kan äga näringsbetingade andelar · Andelar i utländska juridiska personer · Fordringar · Kapitalförluster på tillgångar med  29 juni 2020 — Samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag, intresseföretag och mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 14 jan.

Kortfristig fordran intresseföretag

Detta bolag ägs av fyra andra onoterade aktiebolag, 25 procent vardera. Dessa ägarbolag har fordringar på mitt bolag och tar i sina årsredovisningar upp posten ”Fordringar intressebolag”.
Inledning teknisk rapport

•. Övriga kortfristiga fordringar. Likvida medel. Beräknat som summan av redovisningsposterna:.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .
Teori körkort hur många rätt

momsinbetalning datum
nike historia en español
carl fredrik liljevalch
mikael ludenfot
kuvert selbst falten
nationella styrdokument
pro abortion shirt

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det.

1381 Långfristiga reversfordringar.